De pagina kan niet worden gevonden... (404 error)


Daar ging iets mis helaas.. U krijgt deze melding, omdat de door u opgevraagde gegevens niet kunnen worden gevonden. Wellicht vind u wat u zoekt hierboven in het menu, op klik hier voor de zoekpagina

404

 

Vul het hieronderstaande formulier in en ontvang periodiek onze nieuwsbrief en uitnodigingen

In het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) geeft u hierbij aan geen bezwaar te hebben om opgenomen te worden in onze mailbestand i.v.m. het ontvangen van uitnodigingen en nieuwsbrieven van Bos Fine Art.

Please subscribe for the newsletter and invitations


BOS FINE ART

UTRECHTExhibition Untitled TZT071

Solo expositie Cees Post

Verlengd t/m 3 oktober

Expositieperiode: 1 september t/m 3 oktober 2022


 


Container IV (1999), zilver
9 x 9 x 11 cm
 

 
Cees Post (1942) maakt kleine, constructivistische kunstwerken die je op kleding kan dragen, maar die ook in een vitrine tot hun recht komen. ‘Object-sieraden’ noemt hij ze. Minimal Art, met een verfijnd lijnenspel dat je van dichtbij moet beschouwen. Als sieraden gedragen komen de lijnen door de beweging tot leven. Daar draagt het glanzende zilver aan bij.
Cees Post is opgeleid tot goud- en zilversmid in Schoonhoven, waar hij al in 1958 zijn eerste abstract-geometrische sieraden vervaardigde. Aan de Vrije Academie in Den Haag bekwaamde hij zich op grafisch terrein. Daar ontwikkelde hij zijn abstracte lijnenspel tot grote hoogte, maar dan op papier. Hij voelde zich in die jaren verwant met de ’pure kunst’ van de Zero-kunstenaars.

Rechte lijnen van zilver en strakke geometrische vormen zijn kenmerkend voor zijn werk. Rechthoeken, driehoeken of vierkanten, ruimtelijk of in het platte vlak, met daarop verspringende, verschuivende of golvende lijnen. Diagonale lijnen die diepte suggereren, maar door een richtingverandering een tegengestelde kracht oproepen. Door het verschuiven en verspringen ontstaan optische effecten. Het is steeds een onderzoek naar de geometrische vorm in al zijn variaties. De composities komen niet volgens een van tevoren opgelegd getallensysteem tot stand, maar volledig gevoelsmatig.

In het werk van Post valt een ontwikkeling op naar een steeds verdere beperking van de vormmiddelen. De laatste tien jaar werkt Cees Post bijna uitsluitend met het vierkant als basis, waarbinnen hij zijn lijnen zet. Post: ‘een vierkant is voor mij zowel een ankerpunt als ook een uitdaging in mijn zoektocht naar schoonheid. Het vierkant is mijn denkraam’. Juist die zelfopgelegde beperking dwingt tot verdieping. Binnen het vierkant laten de abstracte lijnen de ritmes dansen, brengen ze evenwicht en verstoren ze dat weer. Cees Post toont aan hoe je als kunstenaar het terrein van het gevoel kunt verkennen met uiterst spaarzame middelen.

In de tentoonstelling zijn twaalf recente sieraadobjecten te zien (periode 2016 tot 2021). Daarnaast toont Cees 6 zilveren containers uit 1999. In 2002 zijn zijn Containers genomineerd voor de van Ommeren de Voogtprijs. De Containers zijn uitneembaar. In de Container is een ruimte gecreëerd waarin een dierbaar of kostbaar kleinood bewaard worden.
 
Ter gelegenheid van zijn jubileumjaar is de brochure “Kenmerkend Cees Post” uitgebracht. Tekst Saskia Gras (kunsthistoricus) en vormgeving Cees van Rutten grafische vormgeving. Tijdens de tentoonstelling is deze brochure voor € 10 te koop.

Voor de expositie heeft Cees Post vier collega’s uitgenodigd om zijn 80e verjaardag te vieren:
Eef de Graaf, Cees van Rutten, Kees van de Wal en Molitoritz.

De werken van Cees Post in deze verkooptentoonstelling zijn alleen te zien in de galerie in Utrecht.
De werken van de gastexposanten zijn zowel in Utrecht als in de galerie in Den Haag te zien.
 

Cees Post (1942) makes small, constructivist works of art that you can wear on clothing, but which also come into their own in a display case. He calls them 'Object jewelry'. Minimal Art, with a refined interplay of lines that you have to look at closely. Worn like jewelry, the lines come to life through the movement. The shiny silver contributes to that.
Cees Post was trained as a gold and silversmith in Schoonhoven, where he already manufactured his first abstract-geometric jewelry in 1958. At the Vrije Academie in The Hague he became proficient in the field of graphics. There he developed his abstract interplay of lines to great heights, but then on paper. In those years he felt related to the 'pure art' of the Zero artists.

Straight lines of silver and clean geometric shapes are characteristic of his work. Rectangles, triangles or squares, spatially or in the plane, with staggered, shifting or wavy lines on them. Diagonal lines that suggest depth, but evoke an opposing force through a change of direction. Optical effects are created by shifting and jumping. It is always an investigation into the geometric form in all its variations. The compositions are not created according to a predetermined number system, but completely intuitively.

In Post's work, a development towards an ever further limitation of the means of form is noticeable. For the past ten years, Cees Post has worked almost exclusively with the square as a basis, within which he sets his lines. Post: “A square is both an anchor point and a challenge for me in my quest for beauty. The square is my frame of mind." It is precisely this self-imposed limitation that forces us to deepen. Within the square, the abstract lines make the rhythms dance, bring balance and disrupt it again. Cees Post shows how, as an artist, you can explore the field of feeling with extremely thrifty resources.
 
For the exhibition, Cees Post has invited four colleagues to celebrate his 80th birthday: Eef de Graaf, Cees van Rutten, Kees van de Wal and Molitoritz.

The works of these artists can be seen in both Utrecht and the gallery in The Hague. Te works of Cees Post are only on show in Utrecht.

 

 Expositieperiode 1 t/m  3 oktober

 

Exhibition Untitled TZT072


Duo expositie

Christinane Gossel & Christine Löw 

Expositieperiode: 6 oktober t/m 30 oktober 2022

Opening zaterdag 8 oktober 13.00 – 17.00 uur

 


Christiane Gossel
 
De artistieke weg van Christiane Gossel (DE 1960) leidde van houtsculpturen via metalen sculpturen naar werken op papier en doek. In loop van die ontwikkeling heeft haar werk een rustiger en meer meditatief karakter gekregen.
Een vel wit papier biedt alle mogelijkheden. Materieel gezien is het een tweedimensionaal oppervlak, immaterieel gezien wordt het een onbegrensde ruimte. Op papier heeft Christiane de mogelijkheid om getekende lijnen te creëren die elkaar kunnen overlappen, openheid en/of geslotenheid en ruimtelijke oriëntatie kunnen suggereren en tegelijkertijd opheffen.
‘De Lijn’ die het meditatieve karakter vormgeeft en de achtergrond die de lijn de ruimte geeft is het onderwerp geworden. Voornamelijk op een bewerkt wit, bijna monochroom vlak, op een linnen of katoenen doek.
Eenvoud en helderheid worden gevonden in een uitgebreid en langdurig schilderproces, even complex als de inspanning van de toeschouwer om zich open te stellen voor de contemplatieve inhoud. Uiteindelijk maakt de kijker het gepresenteerde object zelf af. Haar werk beschouwt zij als tegenhanger van deze tijd met zijn snel wisselende beelden. Haar werken vragen om langzamer aan te doen, een stap terug te doen om vervolgens vooruit te kunnen kijken..Christiane Gossel,  F #2 ,
acryl op hout,en katoen, 30 x 40 cm
The artistic path of Christiane Gossel ( 1960) led from wood sculptures via metal sculptures to works on paper and canvas. In the course of that development, her work has acquired a calmer and more meditative character.
A sheet of white paper offers all possibilities. Materially it is a two-dimensional surface, immaterially it becomes an unlimited space. On paper, Christiane has the ability to create drawn lines that can overlap, suggest openness and/or closedness and spatial orientation while canceling them out.
'The Line', which shapes the meditative character and the background that gives space to the line, has become the subject. Mainly on a processed white, almost monochrome surface, on a linen or cotton canvas.
Simplicity and clarity are found in an extensive and lengthy painting process, as complex as the spectator's effort to open up to the contemplative content. Ultimately, the viewer finishes the presented object himself.
She sees her work as the counterpart of this time with its rapidly changing images. Her works ask to slow down, to take a step back and then to look ahead.
 
 
 
Christine Löw

Christine Löw (DE 1945) schildert gekleurde verticale en horizontale strepen. De strepen met verschillende breedtes zorgen voor een ritmisch effect dat de schilderijen strak maar levendig maakt. Terwijl de afzonderlijke oppervlakken vaak in subtiele van elkaar verschillende tinten zijn geschilderd, zijn het altijd contrasterende kleuren die de harmonie doorbreken en de kijker verrassen. Door de expressieve kleuren tonen de schilderijen hun diepte en hun emotionele impact op de kijker.
In de vormentaal van de concrete kunst ziet Christine Löw de mogelijkheid om zich direct en indirect uit te drukken. De zelfopgelegde beperking tot geometrische vormen en heldere kleuren ziet ze als een uitdaging die aanzet tot steeds nieuwe variaties en beeldideeën.
Sinds 2020 werkt Christine Löw met reliëfbeelden. In hetzelfde concept van gearrangeerde gekleurde lijnen zijn dat lijnen van fijne houten stroken op houten panelen. De diepte van de lijnen zorgen voor een 3D-effect. Elke kant van de lijn/balk is ontworpen in een strakkere toon zodat het schilderij aan elke kant een andere kleurtoon en verloop laat zien.


 

Christine Löw, 229.021
acryl op canvas/acrylic on canvas, 50 x 50 cmChristine Löw ( Germany 1945) works with vertical and horizontal stripes of color applied flat on their own, pushing hard against each other. The different width stripes create a rhythmic effect that relaxes the rigor of the compositions and lends the pictures their liveliness. While the individual surfaces often appear in subtle variations of a hue, they are always in contrast to a contrasting color that breaks the harmony and surprises the viewer. Through the expressive colors, the paintings unfold their spatial depth and their emotional impact.
In the formal language of Concrete Art, she sees the opportunity to express herself directly and indirectly. The self-imposed restriction to geometric shapes and clear colors, she understands as a challenge that spurs on always new variations and image ideas.
Since 2020 Christine Löw works with relief images. In the same concept of arranged colored lines are those lines from fine wooden strips on wooden panels. Results from the depth of the lines a 3-D effect. Each side of the line / bar is designed in a tighter tone so that the painting shows a different color tone and gradient on each side. Geometric elements are installed. 
 

Newsflash

Selected for you

 EXPOSITIES 2022 Bos Fine Art

Exhibitions in 2022 Bos Fine Art Utrecht | The Hague

Lees meer...

Bos Fine Art Den Haag

Gesloten!

 

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

 


KvK 64943151

 

Bos Fine Art Utrecht
Erasmuslaan 5
3584 AZ  Utrecht
Maandag t/m Vrijdag op afspraak
Zaterdag en Zondag 13.00 - 17.00 uur
Andere tijden op afspraak

Vanaf 4 november 2022 ook op de vrijgmiddag geopend! 
13.00 - 17.00 uur

Monday - Friday open by appointment
Saturday - Sunday 1 pm - 5 pm

From November 4 2022 also open on Friday
1 pm - 5 pm

info@bosfineart.com
Paul Essens     +31(0)6 8169 1660

 


facebook  

 

© Bos Fine Art 1988 - 2022